Joe Ghio’s 2010 Pacific Coast Iris Introductions

Air Waves Blur in the Face DaVinci Code, Ghio 2010 PCI Introduction
Air Waves, Ghio, 2010 Blue In The Face, Ghio, 2010 DaVinci Code, Ghio, 2010
Going Bananas Red Flag Warning, Ghio, 2010 PCI Introduction Spritzer, Ghio, 2010 PCI Introduction
Going Bananas, Ghio, 2010 Red Flag Warning, Ghio, 2010 Spritzer, Ghio, 2010
  This is It, Belardi, 2010  
  This is It, Belardi, 2010